Om Majestas Domini och Guds rike

Majestas Domini – den tronande Kristus i himmelen – eller Deesis – förbön –  som denna ikon också kallas, utgör centralmotivet i ett tredelat altarskåp som gestaltar några av de viktigaste händelserna i evangelierna. Detta kan i sin helhet ses i S:t Thomas kyrka i Lund eller via den länk som finns i slutet av  denna artikel. Kompositionen knyter an till en konstnärlig tradition med rötter i den tidiga kyrkans katakombmålningar och mosaiker. Detta motiv är av stor betydelse inom ikonkonstens samtliga stilarter, så också inom koptiskt ikonmåleri – ett vackert exempel på detta presenterades i mitt förra inlägg – såväl som inom romansk konst, och förekommer i flera medeltida kyrkor i Sverige. Utgångspunkten finner vi i Uppenbarelseboken (21:1–6) där det berättas om hur Kristus gör allting nytt, om den yttersta Domen och det nya Paradiset.

1. Den tronande Kristus, flankerad av Guds moder Maria och den helige Johannes Do?paren. Centralmotiv i altarska?pet Majestas Domini. 208 x 204 cm. ma?lad 2000_2001-2
Den tronande Kristus, flankerad av Guds moder Maria och den helige Johannes Döparen. Centralmotiv i altarskåpet Majestas Domini. 208 x 204 cm. Målat av Lars Gerdmar 2000-2001. S:t Thomas kyrka, Lund. Foto: Bo Wiberg.

I min tolkning av motivet ser vi den uppståndne Frälsaren i himmelen  avbildad bland kullar, träd och floder, flankerad av Guds moder Maria och den helige Johannes Döparen, framställt mot bakgrund av det nya Jerusalems murar. Detta är en sinnebild för den eviga vår som är i antågande för hela skapelsen, bilden av alltings fullbordan, då Gud skall bli allt i alla. Då det på en blogg inte passar sig att skriva längre artiklar, begränsar jag mig nu till att kommentera den tronande Kristus och den omgivande miljön. Förstås finns det all anledning att också säga något om porträtten av Maria och Johannes Döparen, men till dessa återkommer jag i en senare artikel.

I denna ikon ser vi den lyckliga upplösningen av hela frälsningshistorien. Alla de händelser vi läser om i evangelierna syftar fram emot det vi här möter. Kristus har dött och uppstått och enligt Gabriels ord till Maria vid bebådelsen satt sig på Davids tron i himmelen. Detta är en metafor för det andliga rike Kristus har upprättat, en världsvid gemenskap buren av de rika sociala, etiska och andliga värden han genom sitt exempel, sin undervisning och sina liknelser har förklarat. Hans klädnad är liljevit och hans hållning majestätisk. Han som är Gud av Gud och Ljus av Ljus vänder sitt ansikte emot oss.

2
Den tronande Kristus, inskriven i en mandorla med transparent målad tron och serafer och omgiven av de fyra väsendena som symboliserar Guds kosmiska allmakt och hans allseende i människornas förehavanden och de fyra evangelierna. Foto: Bo Wiberg.

Glorian kring hans huvud är en av de tidigaste symbolerna för Gud – utan början och slut. I det gamla förbundet kan man säga att cirkeln var tom. Gud var osynlig för människans öga, fördold och oåtkomlig. Genom Guds människoblivande har cirkeln har fått ett ansikte, ansiktet av den Gud som har blivit vår livskamrat och medvandrare.

Hans klara blick söker sig förbi lögnens och självbedrägeriets dimridåer, tvärs igenom världens och historiens tröstlösa gråskalor, in i människornas kluvna hjärtan. För att möta denna blick måste man bli som ett barn, det andliga barn som förstår när det  har blivit genomskådat, som i uppriktig ånger över egen synd och omognad kan låta sig tröstas och upprättas till personlig mognad och värdighet.

Denne domare är i samma person vår frälsare och vän och torkar själv bort tårarna från våra kinder. Även om vi kommer till honom med de vidrigaste synder öppnar han sin famn. Till och med Stalin, Hitler och Bashar al-Assad – listan på dessa för mänskligheten självdestruktiva drömmare och despoter kunde göras lång – skulle, om det vågat möta denne domare och begråtit sitt elände, funnit nåd och barmhärtighet. Jesus skulle själv ha klätt av dem syndens mörka slöja och iklätt dem sin egen strålande värdighet.

När han ser på oss betraktar han oss som sina vänner och jämlika. Han är inte kung eller folkledare i världslig eller patriarkalisk mening. Han är hela Kosmos konung. Och i Guds rike är den störst som tjänar de andra, som älskar sin nästa lika mycket som sig själv. Jesus välsignar oss och respekterar oss och ser på mig som om jag ensam vore hans mest älskade.

3
Detalj av transparent måleri mot blått, grönt och rött: serafer som lovsjunger Guds helighet, oxen som symboliserar Lukas evangelium samt några av de blommor som ringer den eviga vår som är i antågande. Foto: Bo Wiberg.

Detta är också bilden av det himmelska Jerusalem och det andliga rike som står förberett, med grönskande kullar, där träden är planterade vid vattenbäckar och blommorna aldrig vissnar. Murarna i detta andliga Jerusalem är marmorgröna och erinrar oss om att Guds byggnadsverk långt ifrån är avslutat. I en böjd linje vänder de sig emot oss, som ville de omfamna oss och säga att här möts himmel och jord, att det vi bygger på här i tiden en dag med Jesus och alla heliga skall fullbordas.

I den mäktiga, mörkblå och smaragdgröna mandorlan – symbolen för det kosmiska och eviga – ser vi i transparent målade ljusblå och ljusgröna färger en mängd bevingade ansikten tona fram, serafer som gestaltar den himmelska lovsången och glädjen. Ur denna härlighet bryter fyra turkosblå paradisfloder fram. Dessa bäckar, där lekande fiskar glatt dyker upp ur vågorna, är frälsningens strömmar, nådens outsinliga källflöden. Svalt lysande vittnar de om Guds generositet, som uppenbaras i naturens myller av liv och de andliga rikedomar vi mottar såsom Guds barn, Jesu bröder och systrar. Som en explosion av eld och smärta bryts den harmoniska mandorlan upp av den röda formen som här symboliserar den dom som är ett ovillkorligt krav för människans tillträde till Evighetens land.

5 b
Detalj av Andens duva, som när vi nu firar pingst och våren åter ger sig till känna har en särskild aktualitet. Foto: Bo Wiberg.

Och strax ovanför ett träd, till höger i bilden, ser vi Andens duva flyga fram. Duvan är på väg ut ur bilden och sjunger sången om hur Gud förnyar jordens ansikte, sången om den skönhet med vilken han välsignar allt skapat.

Vi kan nu också tala om ljuvligheten i hans högra hand. Denna är placerad nära centrum av kompositionen och ger oss nyckeln till förståelsen av hela verket. I den välsignande högra handen strålar all sanning och skönhet samman. I denna enkla gest förkunnas alltings fullbordan.

4
Kristus Konungen, Domaren och Frälsaren som i sin välsignelse innesluter oss och visar hur intimt förenade vi är med honom genom dopet och de övriga sakramenten. Foto: Bo Wiberg.

På korset genomborrades denna hand av världens ondska och efter uppståndelsen, vid himmelsfärden, sträckte han triumferande ut den mot de fyra väderstrecken och välsignade sitt verk. Nu vänder han handen mot sig själv, ja, han vänder den mot sitt hjärta. I stolt ödmjukhet vänder sig de heliga på bilden och alla de oräkneliga som innesluts i denna välsignelse med vördnadsbjudande gester mot Kristus, som om allt endast handlade om honom.

Men Kristus blev inte människa för sin egen skull, utan för att förena urbilden med avbilden, för att göra människan till ett med sig själv, Fadern och den helige Ande. När Kristus nu tycks välsigna sig själv är det i själva verket oss och allt han givit åt oss genom kyrkans sakrament han välsignar. Vi välsignas i hans kropp – den mystiska kropp som vi infogats i genom dopet, det sakrament som är porten till Treenighetens mysterium. Så betecknar ljuvligheten i hans högra hand all oförgänglig skönhet vi äger i gemenskap med Jesus Kristus, som är begynnelsen och änden. Denna skönhet skall fullbordas då Gud skapar nya himlar och en ny jord, där Gud ska bli allt i alla, i det eviga rike, som redan här i tiden blomstrar, i odelade hjärtat.

Länk till bilder av altarskåpet i dess helhet: http://larsgerdmar.se/Utsmyckning-av-kyrkor-och-kapell

Ett koptiskt mästerverk i världsklass

Nära Röda havet, men beläget långt uti i den stekheta egyptiska öknen, ligger det berömda Monastery of Saint Antony at the Red Sea, världens äldsta kloster, grundat redan på 300-talet.

Bild 1
Helena Nikkanen, numera boende i Egypten, och jag vid porten in till Antoniusklostret i övre Egypten den 11 januari 2014. Foto: Vår chaufför.

Under längre vistelser i Egypten för studier av den koptiska ikonen har jag två gånger haft förmånen att besöka detta, andra gången så sent som förra året och då tillsammans med min charmerande före detta lärare ikonmåleri, Helena Nikannen (som berättats om i ett tidigare inlägg: ”Mama Helena och work in progress på Anafora”, se mappen här till vänster: ”Uncategorized”).

Klostret, en oas i både fysisk och andlig mening, är byggt alldeles i närheten av Sankt Antonius eremitgrotta, där denne helige man, munkväsendets fader, under flera år levde.

11
Detalj ur absidfresken i De fyra väsendenas kapell: oxen och örnen. 1300-talet. Antoniusklostret. Foto här och nedan: Lars Gerdmar

Den koptiska kyrkan är en av de fem s.k. orientaliska kyrkorna och dess andliga arv, som inkluderar såväl en genuint biblisk fromhet och ökenfädernas andliga vägledning som en artspecifik och fascinerande bildkonst, har vi i vår tids ekumeniska sammanhang all anledning att ta intryck av. I kyrkohistorien får vi ofta lära oss att vägen till kristenhetens etablerande går från Jerusalem till Rom och Bysans, och glömmer lätt bort att den också går via Egypten och Etiopien. Och vill vi få en balanserad uppfattning om kristenheten rötter bör vi också rikta blicken mot dessa länder och dess fromhetstraditioner, som på ett entusiamerande och övertygande sätt vittnar om den anda vi får förmoda var förhärskande i den kyrka som grundades redan på den första Pingstdagen.

2. Tronande Maria
Den tronande Guds moder Maria med Jesusbarnet. 1232-1233. Detalj ur fresk målad av Theodore. Korsabsiden i Antoniusklostrets huvudkyrka.

Antoniusklostrets kyrka är ganska liten, men fylld med spektakulära fresker som täcker både väggar och kupoler. Med sin högtstående naivism och sitt färgstarka bildspråk vittnar de om en fromhet som står nära den vi finner i evangelierna – inte undra på då delar av Egypten kristnades redan under biblisk tid.

4. Antonius
Sankt Antonius och korpen och till höger Sankt Paulus, den till den förre närstående eremiten. 1232-1233. Detalj ur fresker målade av Theodore. Långskeppet i huvudkyrkan.

De äldsta målningarna är från 500/600-talet, men de som nu åsyftas och här presenteras är utförda på 1200- och 1300-talen. I det förra fallet kan vi genom en bevarad inskription på en av väggarna vara säkra på att de utförts 1232-1233 och att upphovsmannen var målaren Theodore.

Åren 1996 till 1999 genomgick detta bildprogram en omfattande restaurering. Innan dess hade målningarna varit så gott som osynliga, dolda under ett tjockt, svart lager av sot från vaxljus och rökelse. När det nu av skickliga konservatorer togs bort visade sig det under detta, uppbyggt under århundraden, finnas alldeles unika, välbevarade och mycket färgstarka målningar. Friläggandet av dessa verk blev en stor sensation inom konstvärden, inte minst bland dem med intresse för medeltida kristen orientalisk konst.

5
Detalj av Den tronande Kristus i himlen, flankerad av Guds Moder Maria och den helige Johannes Döparen. 1300-talet. De fyra väsendenas kapell.

Bland målningarna finner vi inte bara några enastående framställningar av den tronande Kristus (Majestas Domini) utan också av Jungfru Maria, såväl som en rad porträtt av munkfäder, bland dem förstås också av Sankt Antonius själv samt motiv ur gamla testamentet. I det följande vill jag med egna foton främst visa prov på mästerligheten i detta bildprogram och vid sidan av några korta kommentarer låta bilderna tala för sig själva.

6
Detalj av Kristus Konungen och Domaren.

1900-talets modernister – som  Chagall, Matisse eller Wasilly Kandinsky – skulle säkert, om det haft tillfälle, stått med gapande mun inför dessa formens och färgens mästerverk, den förenklingens pregnans vi här möter i den apokalyptiske Kristus-gestaltens lika stränga som appellerande anletsdrag.

9
Detalj med den helige Johannes Döparen samt två av de fyra väsendena.

Lägg märke till den djärva, klart redovisade linjen  i  Johannes Döparens gestaltning och två av de fyra andliga väsendena: det som liknar en oxe och det som liknar en örn – de surrealistiska symbolgestalterna för Guds allseende enligt Uppenbarelseboken –  och den stiliserade växtligheten nedtill, som påminner om den eviga vår och det nya Paradis som står förberett i himlen.

11
Detalj av de väsende som liknar en oxe och en örn.

Och hur vackert är det inte med alla dessa ögon, som hieroglyfer tecknade på de resliga kropparna, och den allvarliga charmen i deras ansikten – Guds allseende synes här förenat med den upprättande nåden och barmhärtigheten. Och deras rakryggade hållning och ömsinthet, som ville mästaren bakom verket säga: Gud ser dig och accepterar inte det onda. Men Han älskar dig och förlåter dig för allt det du har gjort om du bekänner dina synder och gör bättring.

7
Jungfru Maria, vår Guds och Herres moder, jämte de väsenden som liknar en människa respektive ett lejon.

Och Guds moder Maria, lika djärvt och kraftfullt tecknad, med de väsenden som liknar en människa och ett lejon, talar om det stora under då Gud blev människa – Guds födelse i människan – och med händerna visar hon sin vördnad för sin son Jesus, som sitter på tronen och som på den yttersta dagen skall komma åter för att döma levande och döda.

12
Detalj av de lika charmerande som ömsinta himmelska väsendena.

Och nu ser vi att väsendena applåderar, uppmuntrande till det goda klappar de i händerna. I evighet har de sett då de är Guds blick, och såsom de kan också vi se, så länge samvetet är levande och känsligt, när vi öppnar våra hjärtan och den inre blicken mot det rätta och det goda. Då möter oss Kristus med sin kärleksfulla blick och välsignar oss leende från tronen.

För besökarna av denna blogg vill jag meddela att jag från och med nu ibland kommer att begränsa mig till två artiklar i månaden.

Franciskus – ekologins och fredens profet

Lovad vare du, min Herre, 
för vår syster, moder Jord,
 som föder oss och bär oss och framalstrar allehanda frukter
 och färgrika blomster och örter.

Våren är här! I Lund har nästan alla träd nu slagit ut och vad kan vara lämpligare då än att tala om Franciskus.

Den helige Franciskus av Assisi (1182-1226) är sedan 1200-talet ett av alla tiders mest älskade helgon och idag även aktuell då den nuvarande påven valt att ta dennes namn. Som nutida andlig ledare gjorde han detta för att i Franciskus fotspår peka på några av vår tids viktigaste frågor: fattigdomsbekämpningen,  fredsstiftandet och ekologin. Guds lille fattige, som Franciskus också brukar kallas, anses som ett av de mest Kristuslika helgonen och hans tidlösa budskap som en skapelsens präst och medeltida profetgestalt när det gäller såväl fattigdom och fred som ekologi är idag högaktuellt.

1. Ny vers. Franciskus helbild
Helige Franciskus. 34 x 28 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar 2014. Foto: Undertecknad.

Jag hade själv 1985 förmånen att under några månader ha Assisi som bas för studier av medeltida italiensk konst och då också av den imponerande samling fresker av Giotto, Cimabue och Simone Martini som i Basilica di San Francesco inte minst skildrar Franciskus liv. Här hade jag också tillfälle att närmare bekanta mig med detta stora helgon och några år senare fick jag i uppdrag att måla en Franciskusikon. Jag valde att då utifrån några anekdoter ur hans liv ta fasta på Franciskus som fredsmäklare och den högst ekologiskt sinnade person han var.

I den ikon som här visas – densamma som nämnda, fast målad förra året och i den teknik jag senare utvecklade – ser vi honom avbildad bland kullar, träd och floder i Umbrien, det vackert böljande landskap i mellersta Italien där staden Assisi är belägen. Uppvaktad av allehanda fåglar, som han hyste särskild kärlek till, står han framför porten till den lilla San Damianokyrkan, där han fick kallelsen att restaurera Guds hus. Från det målade krucifixet i koret – en underbart vacker ikon som idag finns att se i Basilica di Santa Chiara – hörde han Kristus säga: Franciskus, sätt igång och återställ mitt hus, som faller i ruiner! Men det var inte bara detta förfallna lilla kapell Herren ville att han skulle ta itu med, utan den katolska kyrkan i stort.

2. Ny vers. detalj

Med en innerlighet som inte går att ta miste på ser vi hur Franciskus, efter att nyss ha talat till sina vänner fåglarna och fiskarna, i denna ikon tar sig an den fruktade vargen från Gubbio, som efter Franciskus stränga förmaningar gav upp sin blodtörst på människorna – ett av många tecken och under som är förknippade med honom.

I enlighet med Franciskus synnerligen personliga förhållande till naturens alla inbyggare och det radikala freds- och kärleksbudskap han och hans bröder predikade och levde i enlighet med, är grundstämningen i denna ikon präglad av pastoral vila. En sådan känsla av harmoni och förnöjsamhet inställer sig hos dem som med handen på hjärtat kan säga frid och allt gott!

Dessa hälsningsord – på latin: pax et bonum! – var för Franciskus och hans medvandrare långt ifrån tomma ord. Och vi kan se hur denna självuppoffrande godhet och värme strålar från hans ansikte, låter hans händer ömsint omsluta den leende bestens huvud. Franciskus är glad och tillfreds trots att han ingenting äger – eller snarare just därför. Han är gift med fru Fattigdom som låter hans inre blomma och med sin kärleksfulla närvaro har öppnat hans ögon för livets verkliga rikedomar.

3. Ny vers. detalj

Precis som Moder Teresa och hennes medsystrar långt senare tog sig an de döende spädbarnen på Calcuttas gator och alltjämt gör så på olika platser i världen, eller de som idag gör detsamma i svält- och krigsdrabbade områden och gentemot dagens båtflyktingar, kunde Franciskus, i den barmhärtige samaritens efterföljd, se den gudomliga rikedomen i de fattiga och utslagna och ta sig an dessa (Luk 10: 25-37). Ja, han kunde till och med se det latent heliga och goda i den mest skräckinjagande och förfallna brottsling. De våldsbenägna, utstötta, människorna såväl som de idag politiskt och religiöst förvirrade och hatiska, får i denna bild symboliseras av den varg som innan han genom helgonet mötte Guds godhet var en sådan skräck för samhället.

Hela Franciskus liv och den klosterorden han grundade, som snart fick stor spridning och än idag spelar en viktig roll på många platser i världen, utmärks av denna radikala, evangeliska fattigdom i Kristi efterföljelse där freds- och försoningsbudskapet är av stor betydelse.

Och Franciskus själv – också en naturmystiker som i allt levande vördade Guds goda – skulle med säkerhet idag även gått i spetsen för oss som protesterar mot de miljöfarliga utsläppen, den hänsynslösa rovdriften på naturen, inklusive skövlandet av regnskogarna och den ofta oetiska djurhållning profithungriga kapitalister med all saknad av respekt för naturens skönhet och helighet gör sig skyldiga till. Han skulle säkert på ett radikalt sätt även tagit till orda i frågan om klimatförändringen, orsakad av vårt ansvarslösa, moderna sätt att leva, som om ingen snart görs äventyrar den ekologiska balansen i hela skapelsen på, vad jag förstår, ett närmast irreparabelt sätt.

5. Ny vers. detalj

Med några citat ur Franciskus underbara hymn Il Cantico del Sole (Solsången) skriven bara några år innan hans död, ber jag en stilla bön om att det för oss alla livsviktiga detta helgon stod för som ekologins och fredens beskyddare för alltfler ska bli uppenbart.

Lovad vare du, min Herre
 med hela din skapelse,
 särskilt för broder Sol,
 som skänker oss dagen och ljuset.
 Vacker är han i sin väldiga glans.
 Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
 På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.Lovad vare du, min Herre
 för broder vind och för luften
 och regnet och den klara himmelen, 
ja för all väderlek,
 genom vilken du uppehåller din skapelse.Lovad vare du, min Herre för syster Vatten.
 Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.Lovad vare du, min Herre 
för broder Eld, genom vilken du upplyser natten åt oss.
 Skön är han, lekfull, mäktig och stark.Lovad vare du, min Herre,
 för vår syster, moder Jord,
 som föder oss och bär oss 
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.