Anafora – skönhet och mognad

På Anafora – en internationell mötes- och reträttplats i koptisk kristen regi, belägen ca 7 mil norr om Kairo – är den fysiska och andliga skönheten påtaglig.

1
I förgrunden gästhus byggda av sten och lera i nubisk stil, i bakgrunden Anastasia där kursverksamhet och konferenser av diverse slag hålls. Foto: här och nedan Lars Gerdmar.

Man möter den redan i byggnaderna som sådana, med dess anspråkslöst rundade formspråk, och i den omgivande miljön, med palmträd, vatten och blommande buskar, belyst av solens strålar vid dagens olika tider, såväl som vid det vackert dukade matbordet i villan och i den opretentiösa möbleringen i gästhus och gemensamma lokaler, på terrasser och ute i det fria, som inbjuder till möten och verksamheter av olika slag, såväl som till enskild reflektion och vila.

2
Närmast i bild med det stora välvda taket kyrkan och till höger om denna i rödare lera en semicirkulär byggnad för platsens volontärer.

Hjärtat i det hela är den stora kyrkan, på dagarna dränkt i solljus och på kvällarna, vid aftonbönen, upplyst av en mängd varmt strålande vaxljus. Här hälsas man välkommen av två stora ikoner av Kristus och Maria med Jesusbarnet, inför vars ansikten koptiska hymner sjungs och andra lovsånger, framförda på olika språk av tillresta grupper eller enskilda personer från skilda delar av världen.

3
Terassen utanför huvudbyggnaden där man på kvällarna under den stjärnklara himlen kan sitta och romantisera eller föra djupsinniga samtal om livets mening.

Men tydligast blir för mig skönheten på Anafora i mötet människor emellan, en oförställd och personlig skönhet, som finns i de leenden och blickar som här utbyts, som djupast sett är Guds ansikte och leende inkarnerat, i vår personliga individualitet, som hans älskade avbilder – ikoner – vänner och medarbetare, som i samverkan, var och en på sitt sätt, bidrar till uppbyggandet av det nya, andliga Jerusalem.

1. Helena Nikkanen och en av Anaforas systrar
Några vänner på Anafora: En av de 17 egyptiska systrar som vigt sitt liv åt denna plats och Mama Helena (Nikkanen) som flyttat hit från Finland och leder ikonutsmyckningen av den nya kyrkan (se nedan information om tidigare artikel som presenterar detta).

Som grund för detta projekt över nationella och konfessionella gränser ligger den mänskliga värdigheten och identiteten som sådan, den positiva självbild Gud med sitt människoblivande genom Jesus Kristus inpräglat i oss och som i samvaron på denna plats blir så tydlig. Och jag tänker nu osökt på de liljor på ängen Jesus pekar på i sin berömda liknelse om vad det innebär att i Guds ögon vara människa och person – utan tanke på prestation eller tillkämpad yttre förträfflighet – som med dess enkla och alldeles självklara lyskraft och doft där i gräset i dess mångfald är en så underbar symbolbild för vad vi är och blir genom inre, personlig mognad, vända mot Jesus – Rättfärdighetens sol.

Denna skönhet, präglad av de kristna dygderna och den nedärvda fromhet som här odlas, är i sin tur inspirerad från den uråldriga monastiska kulturen i detta land, inte minst av visdomen från ökenfäderna, eller öknens stjärnor, som de kristna eremiter kallas som redan på 300-talet slogs sig ned i bland annat just dessa trakter – Wadi el Natrun – och som har spelat en så stor roll för hela kristenhetens utveckling. Men också av den innerliga fromhet som utmärkte livet på de kloster och andliga centra som så småningom växte fram här och på andra platser i Egypten och alltjämt lever vidare. Detta från Jesu tid genom århundradena utmejslade sköna och goda, för vår personliga andliga mognad så betydelsefulla, är på Anafora på många sätt närvarande.

4
Bishop Thomas, Anaforas grundare, iklädd den typiska koptiska munkdräkten och mössan – en modern ökenfader – en skarpsinnig och mycket entusiasmerande ikon.

Det förmedlas här också genom ord och liknelser som anknyter till samma tradition, inte minst av biskop Thomas, den andlige ledaren på platsen, som med glimten i ögat på sitt eget charmerande och intelligenta sätt ger vägledning.

En uråldrig men alltjämt relevant fromhetstradition förs på Anafora på så sätt vidare, mognar till skönhet och blommar på platsen i dess helhet, såväl som i enskilda hjärtan. Från denna andliga oas kan den sedan föras vidare ut till de skilda platser och sammanhang vi besökare kommer ifrån, till ”storstadsöknen” och till den moderna andligt undernärda människan, på jakt efter fördjupad identitet och livets mening, bortom den sekulariserade kulturens skenbilder och banaliteter.

5. Anaphora. Ikonutställning 2009. Foto Lars Gerdmar
Ena delen av den långa, vackra sal där utställningen hölls, på kvällarna upplyst av vaxljus.

Här fick jag som ikonmålare, inbjuden av bishop Thomas, glädjen att under några månader 2009/10 visa min vandringsutställning Ansikte mot ansikte. Att bland levande ikoner – gudsavbilder – vare sig det nu gäller personer som redan förstått att de är detta eller bara anar det visa ikonmålningar, oavsett om det sker genom utsmyckningar i kyrkor och för privata andaktsplatser eller som nu på en utställning, är alltid lika utmanande. På Anafora, där skönheten redan är så tydlig och människor från så vitt skilda sammanhang möts, visade sig detta vara särskilt meningsfullt.

Väggarna var nykalkade i den sal där ikonerna i linjer, färger och anletsdrag – ansikte mot ansikte – skulle komma besökarna tillmötes och pryddes med grönskande kvistar, som på sitt enkla vis nu förde tankarna till andlig vår och det eviga Paradis dit vi alla är på väg.

7
Här den välvda väggen med ikonen Jakobs stege vid salens ena kortända. Stora delar av golvet var som i kyrkan täckt med trasmattor.

Ikonerna var tolv och återberättade väsentliga delar av frälsningshistorien från Guds människoblivande – inkarnationen – via Kristi förklaring, korsfästelse och uppståndelse fram till det stora Kristusansiktet och den tronande Kristus i himmelen. Men här visades också några ikoner av gammaltestamentliga gestalter: Rut med sonen Obed, Jakob och hans dröm om stegen – den fasta förbindelsen mellan himmel och jord – och av Sankt Göran i kamp mot draken, såväl som ikoner föreställande två av kristenhetens största helgon: Sankt Franciskus av Assisi – Guds lille fattige – och Sankta Birgitta av Vadstena, den stora profeten från medeltidens Sverige, som sedan 2003 också är ett av Europas fem skyddshelgon – Compatrona Europae.

Vackra speglar i olika format sattes nu också upp för att göra besökaren själv till en del av det som visades, och korta citat från stora andliga vägledare i kyrkans historia fick tjäna som ledord och kommentarer till vad det innebär att själv vara en ikon på väg mot fördjupad personlig identitet och mognad.

8. Ikon, spegel
Den första av de vackert formgivna speglar som ingick i utställningen och gjorde besökarna personligt delaktiga i denna.

Så blev budskapet i denna utställning en del av själva grundtanken med Anafora – att lyfta upp – ett andligt upplyftande av var och en med sitt odödliga dopnamn av Gud själv osynligt tecknat i eldskrift på sin panna. De utställda ikonerna i samspel med spegelbilderna och kommentarerna gav på så sätt besökarna på Anafora tillfälle till reflektion och eftertanke inför den eviga skönhet och personliga originalitet vi, tillsammans med helgonen och änglarna, i egenskap av Guds söner och döttrar äger.

9
En strålande ikon i tillblivelse i vilken Guds närvaro inte går att ta miste på.

Jesus – den gudomliga skönhetens inkarnation – avspeglad i så många älskvärda ibland allvarliga, ibland leende eller skrattande ansikten på Anafora, är synliggjord och bor i oss alla genom Guds födelse i människan. Genom denna utställning gavs det tillfälle att inför heliga bilder av honom själv och hans vänner fördjupa sin egen erfarenhet av vad andlig skönhet och mognad handlar om och av vad det innebär att vara levande ikoner i tillblivelse på vårt eget högst personliga sätt, i gemenskap med varandra och med Gud som är närmare människan än människan själv (Augustinus).

P.S. Välkommen att också läsa två tidigare artiklar med anknytning till Anafora och koptisk ikonkonst, se vänstermarginalen och Uncategorized: Mama Helena och work in progress på Anafora samt Ikonens estetik: Ett koptiskt mästerverk i världsklass.

Från Bysans till Moskva – ikonens historia V

För att nu något sammanfatta det som rör ikonens födelse och primära inspirationskällor, som i tidigare artiklar beskrivits (se nedan), tar denna konst sina utgångspunkter i såväl den grekisk-romerska konsten, som i det egyptiska mumieporträttet.

1. Uppvaktningen av Venus och Mars kopia
Uppvaktningen av Venus och Mars. Ca 78 e.Kr. Romersk muralmålning. Marcus Lucretius Frontos hus, Pompeji.

I den förra, exemplifierad med den romerska målningen Uppvaktningen av Venus och Mars, finner vi de estetiska förutsättningarna för den rikt sammansatta bilduppbyggnad och dramaturgi som kommit att spela så stor roll för såväl bysantinsk som rysk ikonkonst fram till det samtida ikonmåleriet. I det senare och de s.k. Fayum-målningarna, de enda bevarade individualiserade porträtten från antiken, fokuseras ansiktets detaljer och då inte minst ögonen, ”själens spegel”. Genom de tidigare presenterade vittnesbörden om Lukas målaren och det uråldriga porträttet av Johannes, beställt av Lyckomedes, kan vi göra oss en föreställning om hur de första ikonerna kom till i Jesu samtid – den heliga bilden, som i all sin enkelhet utgör embryot till den långt senare fullt utvecklade ikonkonsten.

Orsaken till konstartens födelse förklaras av det inre behovet att gestalta och till eftervärlden förmedla det kristna mysteriet, att med adekvata bilder för den nya tron ersätta de heliga ting och kultbilder som tidigare varit föremål för vördnad och manifesterat den gamla tron. Vi kan sluta oss till att vissa kristna redan från början fann det naturligt att ge konkret uttryck för den synliga och påtaglig aspekten av gudsuppenbarelsen. Den människoblivne Guden, Jesus från Nasaret, hade på ett övertygande sätt genom ord och gärningar visat vem han är och ansågs av alltfler som större än både Farao och Mithras, Platon och kejsaren, större än alla de storheter och uppdiktade gudar som under denna tid på skilda sätt dyrkades och avbildades.

2. Jesu födelse
Detalj ur Jesu födelse. Början av 1400-talet. Kretensisk ikon. Institut Hellénique, Venedig.

Eller som evangelisten Johannes så mycket skönare beskriver den händelse som ytterst ligger till grund för ikonens födelse: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning… Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss” (Joh 1:1, 14, 18).

Fortsättningen av ikonens historia är lika intressant som omfattande. Trogen dess grundläggande konstidé, att till eftervärlden förmedla den synliga aspekten av den gudomliga uppenbarelsen, utvecklas konstarten parallellt med kyrkans lära. Den andliga uppfattningen, avspeglad i den fornkyrkliga tron och underskön hymnologi, såväl som i teologiska texter av stort djup och sammansatthet från de sju ekumeniska kyrkomötena 325 till 787, kom efterhand att få allt större betydelse för dess konstidé och visuella språk. Av stor vikt under denna process är arvet från den grekisk-romerska kulturens konstnärliga och filosofiska trender. Men mer än detta den spiritualitet som odlas inom olika andliga rörelser, främst med utgångspunkt från klosterlivet. Komposition och övrig konstnärlig gestaltning blir alltmer avancerad och innehållsrik i takt med att kyrkan organiseras, dess liturgiska liv blomstrar, dess andliga och intellektuella reflexion utvecklas och berikas.

3. Illumination
Detalj från, Kejsar Nicephoros Botaniates flankerad av S:t Johannes Chrysostomos och ärkeängeln Mikael. Mellan 1078 och 1081. Bysantinsk illumination utförd på förgyllt pergament. Frontespis till S:t Johannes Chrysostomos Homilier. Bibliothéque Nationale, Paris.

I en rad artiklar ska jag med nedslag i olika epoker kortfattat presentera den bysantinska ikonens historia från Konstantinopels grundande 330 till det bysantinska rikets fall 1453. Jag kommer då också, i någon mån, beskriva hur ikonerna i praktisk mening utförs på träpannå och på mur i form av fresker och mosaiker, såväl som genom s.k. illuminationer, bokmålningar på pergament, i heliga böcker. I denna exposé över konstartens fortsatta historia och utveckling kommer jag också att berätta om den ryska ikonen från 1000-talet och fram till mitten av 1600-talet, ett underbart kapitel i konstartens historia, om den s.k. förfallsperioden, om 1900-talets renässans för det klassiska ryska sättet att måla och avslutningsvis om det samtida ikonmåleri även jag själv representerar.

Välkommen att en gång i månaden ta del av fortsättningen av detta konsthistoriska och däremellan av artiklar om ikonens estetik och andliga innehåll samt det konstnärliga arbetet i ateljén.

Tidigare artiklar av vikt för förståelsen av denna och följande inlägg, se vänstermarginalen och ”Ikonens historia”: Ikonen och det grekisk-romerska arvet, Lukas målaren – ikonkonstens historia I, Ett uråldrigt Johannesporträtt – ikonkonstens historia II, Ikonen och det egyptiska mumieporträttet – ikonkonstens historia III, Autentiska porträtt av Petrus och Paulus – Ikonkonstens historia IV.                                                                                                                     

För den som önskar ytterligare kunskap om konstartens historia, teologi, estetik och måleriteknik, som när det gäller en så omfattande bildkultur som denna på en blogg bara kortfattat kan presenteras, hänvisas till min bok  Ansikte mot ansikte – Om de heliga ikonerna, där jag mer ingående har behandlat detta.