Om den rättfärdiga Rut jag nyligen målat

Så fick jag återigen glädjen, nu för tredje gången, att måla Den rättfärdiga Rut med sonen Obed. Rättfärdig är den som gör det rätta och i allt söker leva enligt Guds vilja. Detta motiv blev jag för 20 år sedan ombedd att måla av en läkare som blivit gripen av berättelsen i Ruts bok i Gamla testamentet, en av världslitteraturens vackraste kärlekshistorier.

1. Rut i tillblivelse, vers. 2
Den efter några ytterligare justeringar av hudmåleriet samt detaljer i Ruts och Obeds ansikten närmast färdiga ikonen. Foto: undertecknad.

Det som för mig då gjorde uppdraget särskilt intressant var att med utgångspunkt från denna historia och egen inbillningskraft få tillfälle att skapa ett helt nytt ikonmotiv. Om detta och hur denna ikon steg för steg blev till har jag i en längre artikel ingående berättat (se länken nedan).

När jag nu under rubriken “från ateljén” bloggar får ni ursäkta att jag ibland blir ganska självupptagen. Detta bör inte tolkas som brist på ödmjukhet utan, tycker jag, gör det som här sägs mer intressant och personligt då jag genom detta kan dela med mig av sådant bara jag själv kan veta om mitt sätt att arbeta som ikonmålare och det inifrånperspektiv jag som sådan har på denna konst.

2. Rut, helbild kopia
Den rättfärdiga Rut med sonen Obed. 36 x 30 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar 2015. Foto: Mattias Piltz

Ikonens beställare, en trebarnsmamma, hade funnit just detta motiv särskilt tilltalande och tagit del av beskrivningen i ovan nämnda artikel, som hon tyckte var något av det vackraste hon hade läst. Det som särskilt tilltalade henne i denna bild av Rut var ömheten, något hon som mamma själv kunde identifiera sig med. Och i ömheten, rätt förstådd, ryms ju mycket av såväl styrka och vardagsrealism, som den djupa ansvarskänslan och tillgivenheten som så tydligt avspeglas i Ruts anletsdrag, något jag vet att denna smarta och fromma mamma hade helt klart för sig när hon valde detta motiv.

3. Rut, Obed och staden kopia 2
Rut med Obed i famnen, som för mamma påpekar att Gud välsignar dem. I bakgrunden floden, fälten och staden Bet-Lehem, som gestaltar naturen, kulturen och det sociala projektet. Foto: Mattias Piltz.

Rut är här framställd som en förebild för alla mödrar på vandring genom livet. Idag förs osökt tankarna inför denna ikon också till de tusen och åter tusen modiga, mer eller mindre starka kvinnor, som ibland under stor ångest, med sina barn i famnen, flyr krig och förföljelse. Rut var själv änka och immigrant, som i sitt nya hemland blev väl mottagen och med bonden Boas i Bet-Lehem fick glädjen att börja ett nytt kapitel i sitt liv. Men denna ikon hyllar inte bara kvinnan som moder och matriark, utan också naturen, kulturen och det sociala projektet, som i ett kort blogginlägg nu skulle föra alltför långt att närmare gå in på.

Det är alltid ett privilegium att till en enskild person eller familj få måla en ikon, oavsett motiv, en helig bild som, har jag förstått av människor jag tidigare gjort detta till, kommer att betyda mycket under resten av livet, som andaktsbild och dialogbild, ett vackert konstverk man dagligen kan återvända till, som genom att alltid finnas där öppnar ögonen för tillvarons mening, med sina färger och sitt ljus inspirerar och entusiasmerar, synliggör trons verklighet.

4. Rut och Obed, vers 2
Detalj av modern med barnet: två ansikten, två världar. Foto: Mattias Piltz.

Även om motivet är känt är det varje gång en utmaning att måla en ny ikon, alltid lika svårt och stimulerande. Och även om jag ofta utgår från samma skiss – om jag nu inte finner anledning att göra några ändringar i denna – blir den nya ikonen ett helt nytt original när det gäller såväl porträtt och detaljer, som varje enskild färg med dess nyanser.

Ikonkonsten, och man tänker då inte minst på de ryska ikonerna, brukar ibland kallas ”detaljernas konst” och dess i varje enskild liten del utstuderade har ikonerna gemensamt med mycket av den konst som blomstrade under medeltiden och renässansen, även utanför Europa. Utan att göra våld på det som hör till den klassiska ikonen och äventyra ödmjukheten inför den stora tradition och andliga reflektion som hör till denna konst, har jag, i mitt eget sätt att måla, försökt förena det som hör till ryskt ikonmåleri under 1400- och 1500-talen med senmedeltida italienskt måleri.

5. Rut närbild
Ruts ansikte – ögonen är själens spegel. Hon är just den hon är, i sin persons heliga mysterium, som Guds barn och dotter, välsignad av sin himmelske Fader. Foto: Mattias Piltz.

Abstrakt form i samspel med gestik och kroppsspråk, som ryssarna var experter på, förlänar gestalter i interaktion en tyngd och sammansatthet som går utöver det direkt föreställande och gör de händelser som skildras laddade och mångtydiga. Och nyanseringar av enskilda färger mot såväl mörkare klang, som ljusare, stegrande toner, skapar kolorit och poetisk glöd, ordlösa, himmelskt vackra färgackord, något de italienska mästarna, som Duccio, Giotto och Simone Martini, behärskade till fullo.

Detta ryska och italienska måleri i äggtempera på träpannå har för mitt eget sätt att arbeta, utan all jämförelse, kommit att betyda mycket. I centrum för detta står ansiktet och ögonen, “själens spegel”, i detta fall Ruts – en opretentiös skönhet och ogrumlad blick som är svår att stå oberörd inför, och anletsdrag som, utan lättköpt sentimentalitet, talar om mod förenat med ömhet, som i sin tur är inneslutna i rättfärdighet.

Länk till den ovan nämnda längre artikeln om denna ikon: http://www.imagonova.com/sida.asp?ID=588

Autentiska porträtt av Petrus och Paulus – ikonens historia IV

Ikonkonstens snart tvåtusenåriga historia med dess rika andliga innehåll och sammansatta estetik går i några korta blogginlägg bara i någon mån beskriva. Dess konstidé kan, som tidigare nämnts, sammanfattas i ordparet symbolism–realism. (Läs mer om detta under kategorier, estetik: Symbolisk realism – något om ikonen som liturgisk bild och konstverk). Den realism vi möter inom denna konst tar sig olika uttryck. När det gäller beskrivning av den miljö som hör till de händelser som avbildas tar man endast fasta på det mest väsentliga. Det ger betraktaren tillfälle att själv med hjälp av bibeltexten och egen inlevelseförmåga föreställa sig hur det i verkligheten såg ut och vägledd av kyrkans tolkning förstå vad dessa händelser har för betydelse i det andliga livet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Apostlafurstarna Petrus och Paulus. 200/300-talet. Bronsmedaljong, diameter: ca 70 mm. Vatikanmuseet, Rom.

Ett intressant uttryck för historisk autenticitet när det gäller personernas utseenden, som i viss mån eftersträvas inom både tidig och senare kristen konst, finner vi i några bronsmedaljonger från de första århundradena föreställande apostlarna Petrus och Paulus. Dessa brukar, då de spelade så viktig roll vid kyrkans grundande, ibland också kallas för apostlafurstarna. Det är därför inte förvånande att det är just dessa båda lärjungar till Jesus som på detta sätt har blivit avbildade. Merparten av dessa medaljonger har man funnit i Rom och den som här reproduceras kan dateras till 200/300-talet. Jag hade själv 1996, i samband med ett forskningsprojekt i Italien ägnat åt tidig kristen konst, glädjen att i Vatikanmuseets avdelningar för icke offentliga samlingar under några minuter få studera denna raritet.

Motsvarigheten till dessa medaljonger finner vi i dem av kejsare, hjältar (inom dåtidens idrott och arme) och mytologiska gudar som under samma tid framställdes och spreds i stort antal. Man utgår ifrån att dessa bilder, när det var fråga om historiska personer, enligt tidens sed utfördes som regelrätta porträtt, mer eller mindre realistiska. Medaljongerna av Petrus och Paulus förekom, i likhet med det tidigare presenterade porträttet av evangelisten Johannes, bland kristna som ännu delvis levde kvar i sin gamla tro. (Läs mer om detta under kategorier, ikonens historia: Ett uråldrigt Johannesporträtt – ikonkonstens historia II) De utgör intressanta vittnesbörd om den starka ställning dessa apostlar hade bland de kristna i Rom under denna tid och är även viktiga pusselbitar vid en rekonstruktion av den tidiga kristna konsten. Det är sannolikt att dessa medaljonger såldes till kristna som genom att äga dessa ville vörda minnet av dessa andliga hjältar. (Jmf. André Grabar, Christian Iconography a Study of its Origin, Princeton 1980, s. 68-69)

På dessa avbildas apostlarnas huvuden i profil med ansiktena vända mot varandra. Några av dessa porträtt gestaltar en så hög grad av realism att man inte kan utesluta att de ansikten vi här ser återger apostlarnas verkliga utseende. Därmed skulle de utgöra en del av den tradition av kopierade målningar som går tillbaka till de porträtt av Kristus, Petrus och Paulus som i Eusebius kyrkohistoria sägs återge dessas autentiska anletsdrag (Eusebius, The History of the Church, Harmondsworth 1983, s. 301-302).

Petrus 2
Aposteln Petrus. Detalj ur Kristi förklaring (något suddig då den är tagen ur ett större foto). 61 x 45 cm. Foto: Bo Wiberg.

Det är också intressant att notera att de anletsdrag vi här har att göra med inom den kristna konsten och då även ikonkonsten genom århundradena har traderats. Och man förbluffas av hur väl dessa tidiga porträtt i bronsrelief av de heliga apostlarna överensstämmer med dem vi senare finner i romerska mosaiker, såväl som i ikoner på rysk mark mer än tusen år senare. Även i nutida ikonmåleri, som i porträttet av Petrus i min egen ikon av Kristi förklaring, lever denna tradition vidare.

Det ska nu avslutningsvis sägas att det förstås spelar mindre roll hur dessa heliga apostlar utseendemässigt såg ut. Men att de troligen ungefär såg ut som på nämnda bilder gör att vi kommer dem närmare som historiska personer och så också de händelser i Nya testamentet där dessa förekommer.