Ikonen och det egyptiska mumieporträttet – ikonens historia III

En viktig källa till förståelsen av ikonkonstens uppkomst finner vi i det jämförande studiet mellan de äldsta bevarade ikonerna och till dessa närbesläktade bilder. Egypten tillhörde de länder som mycket tidigt nåddes av den kristna missionen och redan på den första pingstdagen finner vi bland dem som samlades i Jerusalem också egyptier. Den geografiska närheten mellan Palestina och Egypten, såväl som det faktum att man i Egypten sedan årtusenden tillbaka låtit sin religiösa kult berikas av sakral konst, gör det både möjligt och troligt att föreställa sig ett kristet bildskapande bland de egyptier som på denna tid lät omvända sig.

4. Faymporträtt kopia
Mumieporträtt från 100-talet av Artemidorus. Enkaustik på träpannå. Hawara (Fayum).

Det är också här, särskilt i Fayumområdet, beläget vid Nildeltat några mil söder om Kairo, man funnit de till de äldsta bevarade ikonerna så närbesläktade Fayumporträtten. Flera av dessa målningar, som genomgående är utförda som ansiktsporträtt i bröstbild, uppvisar en för sin tid hög grad av realism. De äldsta porträtten dateras till kejsar Tiberius regeringstid (14–34 e.Kr.) och upphör inte att framställas förrän mot slutet av 200-talet. Intressant att notera är dessa bilders avspegling av romersk estetik, som förklaras av den romerska överhöghet som rådde i Egypten från år 31 f.Kr. fram till Romarrikets delning år 395, då landet tillföll Bysans. Detta inflytande har också gett dessa mumieporträtt benämningen egyptisk-romerska porträtt. Fayummålningarna utgör den enda samling av individualiserade porträttmålningar från den klassiska antika konsten och exempel på detta måleri i välbevarat skick finns numera att se på ett flertal museum runt om i världen.

Fayumporträtten är kultbilder som funnit sin naturliga plats i ett bestämt religiöst sammanhang och på ett gripande sätt gestaltar de den egyptiska människans tro på ett liv efter döden. I dessa förmedlas en intensivt levande och realistisk bild av den dödes anletsdrag såsom denne såg ut i livet. Efter mumifieringen lades målningen in i linnebindlarna över ansiktet. Detta bruk utgjorde en del av den egyptiska kulten i samband med en människas bortgång där porträtten kom att manifestera tron på livet efter detta.

2. Ny
Mumieporträtt av kvinna. 55–70. Hawara (Fayum). Enkaustik på träpannå, 35,8 × 20,2 cm.

Många Fayummålningar är utförda i enkaustik, som när det gäller behandlingen av färg och ljus tillåter en förhållandevis avancerad modellerings- och fördrivningsteknik. Som bindemedel användes smält bivax. Detta blandades med färgpigment och applicerades sedan på målningsunderlaget, som utgjordes av en enkel träskiva. Bildernas komposition en face i bröstbild, färgbehandlingen och det karaktäristiska sättet att koncentrera ansiktsteckningen till ett fåtal uttrycksbärande linjer, erinrar på ett slående sätt om några av de äldsta bevarade ikonerna. Dessa, av vilka de tidigaste är från 500-talet, finner vi på en plats inte långt från Fayum, i det grekisk-ortodoxa klostret S:a Katarina i Sinaiöknen. Några av dessa ikoner, såsom de berömda porträtten av Kristus och S:t Petrus, står både vad gäller stil och måleriteknik mycket nära dessa Fayumporträtt. Trots de århundraden som skiljer Sinaiikonerna från Fayumporträtten är det vid en jämförande studie enkelt att konstatera påtagliga likheter dem emellan. Detta gäller först och främst måleritekniken: enkaustik på pannå, som är densamma i de båda konstarterna. Men i lika hög grad färgbehandlingen som sådan, hudmåleriet, sättet att åstadkomma volymbildningar, gestalta ansiktets detaljer och de avbildades kläder. Allt detta står i så stark korrespondens konstarterna emellan att det inte går att bortse ifrån att de senare porträtten bör ha en förhistoria i de förra.

22. Ny
Kristus Pantokrator (allhärskaren). 500-talet. Ikon, proveniens oklar. Enkaustik på träpannå, 84 x 45,5 cm. S:a Katarinas kloster, Sinai.

Av skriftliga belägg, såsom dem vi finner i Eusebius kyrkohistoria från 300-talet och Johannesakterna från 100-talet (se tidigare inlägg om ikonens historia), vet vi att nämnda Sinaiikoner har haft föregångare. Inget hindrar att denna äldsta ikontradition tagit sin utgångspunkt i Palestina eller Egypten.

När vi idag beklagligtvis saknar den felande länken mellan de egyptiska Fayumporträtten och de äldsta bevarade ikonerna, kan vi dock konstatera att det nära släktskapet mellan de båda konstarterna bildar grunden till en möjlig rekonstruktion. Vad hindrar att Fayumporträttet i den till kristendomen omvände egyptiske målarens händer kan ha gett upphov till det första kristna porträttet? Vi har inga skäl att tro att denne skulle upphöra att måla bara för att han blev kristen. Tvärt om bör det för honom och hans kristna egyptiska trosfränder snarast varit påkallat att både framställa heliga bilder och att visa vördnad för sådana i samband med gudstjänster och sammankomster.

Närheten i stil och teknik mellan mumieporträtten och de äldsta bevarade ikonerna är så påfallande att detta verkar sannolik. Vad vore mer naturligt än att den kristne Fayummålaren lät sitt konstnärliga kunnande tjäna den nya tron? Vad hindrar att det var några av dessa konstnärer som målade de första porträtten av Kristus, Guds moder Maria och apostlarna? Kanske var det en av dessa egyptisk-romerska konstnärer som anställdes av Lyckomedes för att måla det första porträttet av den helige Johannes, som berättats om i det förra avsnittet om ikonkonstens historia.

(Den som vill läsa detta och tidigare inlägg om konstartens historia hänvisas till ”Kategorier” här i vänstermarginalen där de finns under rubriken: ”Ikonens historia”).

Cirkeln, linneduken och ansiktet

Kristusansiktet Icke av hand gjort, på grekiska acheiropoietos, är en av flera benämningar på denna ikon. Dess komposition är till ytterlighet enkel, monumental och appellerande. Cirkeln, linneduken och ansiktet gestaltar här varandra kompletterande sidor av den kristna verkligheten.

1. Ansiktet, helbild
Kristusansiktet Icke av hand gjort. Ikon målad av Lars Gerdmar 2007. 70 x 61 cm.  Foto här och nedan: Bo Wiberg

Den tomma cirkeln är symbolen för alltings början och slut, Guds makt över världsalltet, men betecknar också evighetens nu, vår existens såsom den framträder då vi bortser från det linjära tidsbegreppet och lever som om den innevarande dagen och stunden vore fullt tillräckliga.

Men först och främst är cirkeln symbolen för Gud själv, det för tanken outgrundliga mysterium som är källan till allt levande. För alla troende, oavsett om de är judar, kristna, eller muslimer är Gud som tillvarons yttersta grund i strikt mening ett mysterium. Hur vi än genom vetenskap, filosofi eller mystik söker klarhet rör vi oss ändå bara vid kanten av denna cirkel. Det är vid gränsen för vår mänskliga förmåga som i bästa fall ödmjukhet och tillbedjan kan ta vid. Med Chrysostomos (347– 404) kan vi då säga: ”Likväl anar vi i tillvarons begränsning alltets gränslöshet och Dig – Omätlige – som väcker kärlek.” Genom bön och meditation kan vi sträcka oss bortom det mätbara och tillfälliga mot det eviga och gudomliga Du som i skapelsen och människans hjärta ger sig till känna som den Levande. I denna akt av andlig reflektion över Guds existens, det gudomliga i tillvaron och skapelsen kan människan, trots hennes begränsningar, bortom det omedelbara och förgängliga uppfatta sin delaktighet i det eviga och gudomliga, finna sitt Jag i förhållande till Guds Du.

2. Ansiktet, närbild 3
Jesu ansikte, inskrivet i guldglorian, symbol för Guds mysterium. Korset erinrar om hur han genom sin offerdöd på korset öppnade vägen till det eviga Paradiset.

Som motpol till cirkeln står linneduken, som i denna ikon kan sägas beteckna det fysiska och förgängliga. Då vi tränger djupare in i betraktandet av detta möter vi ett komplicerat mikrokosmos, en komplex och imponerande uppenbarelse bestående av genom energi till atomhopar sammanbundna protoner och neutroner. Redan i ett av Sherlock Holmes gammaldags förstoringsglas förvandlades det till synes betydelselösa till storheter av fundamental betydelse för gåtans lösning. Och med den moderna atomfysikens tillgång till elektronmikroskopet, som uppfattar det som gränsar till det osynliga, kan vi färdas in i mikrokosmos.

Vid en ytterligare fördjupning i materiens hemligheter förvandlas det för lekmannen begripliga till något närmast obegripligt, som bara kan uttryckas i matematiska formler och genom grafiska modeller av högst sofistikerat slag. Utan att underskatta den fysiska vetenskapens upptäckter förefaller materiens djup av rikedom i sin oändliga utsträckning vetta mot det overifierbara och outsägliga. Vid empirisk vägs ände återstår bara hypoteser och spekulationer, och utan att upphöra att fascineras befinner vi oss återigen vid kanten av denna hemlighetsfulla cirkel. Detta är den moderna människans väg mot materiens gåta, en väg som vid krönet av vår kunskap i bästa fall leder till insikten om Guds mysterium och svindlande kreativitet. Mot bakgrund av detta resonemang kan den målade duken i denna ikon ses som tecknet för Guds skapelse ur intet – ex nihilo.

3. Ansiktet, Gabriel 4
Ärkeängeln Gabriel som blev sänd av Gud till Jungfru Maria – bebådelsen – för att be henne tacka ja till att bli Guds moder.

Den linneduk vi här ser har också en fascinerande historia förknippad med en viss kung vid namn Abgar av Edessa i Syrien (nuvarande Urfa). Enligt en gammal tradition, som i skrift inte finns nedtecknad förrän ganska långt fram i kyrkans historia, skulle denne kung ha lidit av en obotlig sjukdom. Då han fick kännedom om Jesus av Nasaret och hur denne botade alla slags sjukdomar, skickade han ett sändebud till Israel med ett brev där han bad Jesus komma till honom. Men Jesus avböjde att fara till Edessa. För att i någon mån ändå tillmötesgå kung Abgars önskan tvättade han nu istället sitt ansikte och torkade sig sedan med en handduk. Genom ett under avsattes då en bild av hans ansikte på duken. Med denna icke av människohand skapade bild – acheiropoietos – kunde kung Abgars sändebud återvända hem. När kungen hade sett Frälsarens bild på duken dröjde det inte länge innan han hade blivit botad. Enligt traditionen skall den första Kristusikonen av detta slag vara målad efter detta mirakulöst reproducerade ansikte.

4. Ansiktet, Mikael
Ärkeängeln Mikael, som här erinrar om den Yttersta domen, då Kristus i egenskap av hela människosläktets domare vid den kosmiska historiens slut skall skipa rätt enligt Guds lag.

I den komposition av motivet som vi här möter avbildas också två ärkeänglar: till vänster Gabriel och till höger Mikael. Dessa båda änglars närvaro erinrar oss om den nya tidens begynnelse – bebådelsen och inkarnationen – och dess fullbordan på den sista dagen vid den Yttersta domen, då den oförgängliga skapelsen står beredd att ersätta den förgängliga.

I centrum av motivet möter vi det heliga ansiktet, Jesus ansikte, ansiktet av Gud i mänsklig gestalt, vars blick vilar på varje enskild person, som om denne ensam vore den mest älskade. Var man än befinner sig i rummet och även om många är samlade, följer Guds blick den enskilde, så att denne kan känna sig evigt omsluten av Guds kärlek och välsignelse. Ansikte mot ansikte med Gud, den inkarnerade, människoblivne finner människan det eviga Du som är förutsättningen för hennes eviga Jag.

5. Ansiktet, supernärbild
Det heliga ansiktet. De tre grekiska bokstäverna i glorian är förkortningen av: ”Jag är den jag är”, det hemlighetsfulla namn Moses hörde ur den brinnande busken (” Mos 3:1-6, 13-15).

Med utgångspunkt från detta ikonmotiv talar Nicolaus Cusanus (1401–1464), en av de mest skarpsinniga kristna tänkarna, i sin berömda meditation Guds blick (De Visione Dei). Här citat av några stycken ur denna:

Min broder och betraktare av Guds ikon, träd fram och säg: Herre, i denna bild betraktar jag, i det som mina ögon erfar, din försyn. Du är lika nära vart och ett ting [i skapelsen] som dess egen existens, den existens utan vilken det inte kan finnas. Du som är alltings absoluta existens, är så nära allt, som om du inte brydde dig om något annat än just det…

Herre, du låter mig aldrig göra mig någon annan bild av dig än att du älskar mig högre än allt annat. Jag är den enda som din blick aldrig överger. Och eftersom blicken vilar där kärleken finns, så erfar jag din kärlek mot mig, ty dina ögon vilar på mig, din ringa tjänare, oavvänt…

Herre, din blick är ditt ansikte. Den som med kärleksfullt ansikte ser på dig, han finner inget annat än ditt ansikte, som kärleksfullt blickar på honom. Ju större kärlek som han strävar att se på dig med, med desto större kärlek finner han att du blickar på honom. Den som ser på dig med vrede, finner ditt ansikte vredgat. Den som ser på dig med glädje, finner ditt ansikte glatt. När ögat blickar genom rödfärgat glas, ser det allt i rött. Och när själens öga är invävt i inskränkningens och lidelsens slöja, då ser det dig som är föremålet för dess blick, på ett inskränkt och affekterat sätt….

Och Herre, vad är din blick, när du med kärlekens öga ser på mig, annat än att du blir sedd av mig?