Kategoriarkiv: Ikonens estetik

Ett koptiskt mästerverk i världsklass

Nära Röda havet, men beläget långt uti i den stekheta egyptiska öknen, ligger det berömda Monastery of Saint Antony at the Red Sea, världens äldsta kloster, grundat redan på 300-talet.

Bild 1
Helena Nikkanen, numera boende i Egypten, och jag vid porten in till Antoniusklostret i övre Egypten den 11 januari 2014. Foto: Vår chaufför.

Under längre vistelser i Egypten för studier av den koptiska ikonen har jag två gånger haft förmånen att besöka detta, andra gången så sent som förra året och då tillsammans med min charmerande före detta lärare ikonmåleri, Helena Nikannen (som berättats om i ett tidigare inlägg: ”Mama Helena och work in progress på Anafora”, se mappen här till vänster: ”Uncategorized”).

Klostret, en oas i både fysisk och andlig mening, är byggt alldeles i närheten av Sankt Antonius eremitgrotta, där denne helige man, munkväsendets fader, under flera år levde.

11
Detalj ur absidfresken i De fyra väsendenas kapell: oxen och örnen. 1300-talet. Antoniusklostret. Foto här och nedan: Lars Gerdmar

Den koptiska kyrkan är en av de fem s.k. orientaliska kyrkorna och dess andliga arv, som inkluderar såväl en genuint biblisk fromhet och ökenfädernas andliga vägledning som en artspecifik och fascinerande bildkonst, har vi i vår tids ekumeniska sammanhang all anledning att ta intryck av. I kyrkohistorien får vi ofta lära oss att vägen till kristenhetens etablerande går från Jerusalem till Rom och Bysans, och glömmer lätt bort att den också går via Egypten och Etiopien. Och vill vi få en balanserad uppfattning om kristenheten rötter bör vi också rikta blicken mot dessa länder och dess fromhetstraditioner, som på ett entusiamerande och övertygande sätt vittnar om den anda vi får förmoda var förhärskande i den kyrka som grundades redan på den första Pingstdagen.

2. Tronande Maria
Den tronande Guds moder Maria med Jesusbarnet. 1232-1233. Detalj ur fresk målad av Theodore. Korsabsiden i Antoniusklostrets huvudkyrka.

Antoniusklostrets kyrka är ganska liten, men fylld med spektakulära fresker som täcker både väggar och kupoler. Med sin högtstående naivism och sitt färgstarka bildspråk vittnar de om en fromhet som står nära den vi finner i evangelierna – inte undra på då delar av Egypten kristnades redan under biblisk tid.

4. Antonius
Sankt Antonius och korpen och till höger Sankt Paulus, den till den förre närstående eremiten. 1232-1233. Detalj ur fresker målade av Theodore. Långskeppet i huvudkyrkan.

De äldsta målningarna är från 500/600-talet, men de som nu åsyftas och här presenteras är utförda på 1200- och 1300-talen. I det förra fallet kan vi genom en bevarad inskription på en av väggarna vara säkra på att de utförts 1232-1233 och att upphovsmannen var målaren Theodore.

Åren 1996 till 1999 genomgick detta bildprogram en omfattande restaurering. Innan dess hade målningarna varit så gott som osynliga, dolda under ett tjockt, svart lager av sot från vaxljus och rökelse. När det nu av skickliga konservatorer togs bort visade sig det under detta, uppbyggt under århundraden, finnas alldeles unika, välbevarade och mycket färgstarka målningar. Friläggandet av dessa verk blev en stor sensation inom konstvärden, inte minst bland dem med intresse för medeltida kristen orientalisk konst.

5
Detalj av Den tronande Kristus i himlen, flankerad av Guds Moder Maria och den helige Johannes Döparen. 1300-talet. De fyra väsendenas kapell.

Bland målningarna finner vi inte bara några enastående framställningar av den tronande Kristus (Majestas Domini) utan också av Jungfru Maria, såväl som en rad porträtt av munkfäder, bland dem förstås också av Sankt Antonius själv samt motiv ur gamla testamentet. I det följande vill jag med egna foton främst visa prov på mästerligheten i detta bildprogram och vid sidan av några korta kommentarer låta bilderna tala för sig själva.

6
Detalj av Kristus Konungen och Domaren.

1900-talets modernister – som  Chagall, Matisse eller Wasilly Kandinsky – skulle säkert, om det haft tillfälle, stått med gapande mun inför dessa formens och färgens mästerverk, den förenklingens pregnans vi här möter i den apokalyptiske Kristus-gestaltens lika stränga som appellerande anletsdrag.

9
Detalj med den helige Johannes Döparen samt två av de fyra väsendena.

Lägg märke till den djärva, klart redovisade linjen  i  Johannes Döparens gestaltning och två av de fyra andliga väsendena: det som liknar en oxe och det som liknar en örn – de surrealistiska symbolgestalterna för Guds allseende enligt Uppenbarelseboken –  och den stiliserade växtligheten nedtill, som påminner om den eviga vår och det nya Paradis som står förberett i himlen.

11
Detalj av de väsende som liknar en oxe och en örn.

Och hur vackert är det inte med alla dessa ögon, som hieroglyfer tecknade på de resliga kropparna, och den allvarliga charmen i deras ansikten – Guds allseende synes här förenat med den upprättande nåden och barmhärtigheten. Och deras rakryggade hållning och ömsinthet, som ville mästaren bakom verket säga: Gud ser dig och accepterar inte det onda. Men Han älskar dig och förlåter dig för allt det du har gjort om du bekänner dina synder och gör bättring.

7
Jungfru Maria, vår Guds och Herres moder, jämte de väsenden som liknar en människa respektive ett lejon.

Och Guds moder Maria, lika djärvt och kraftfullt tecknad, med de väsenden som liknar en människa och ett lejon, talar om det stora under då Gud blev människa – Guds födelse i människan – och med händerna visar hon sin vördnad för sin son Jesus, som sitter på tronen och som på den yttersta dagen skall komma åter för att döma levande och döda.

12
Detalj av de lika charmerande som ömsinta himmelska väsendena.

Och nu ser vi att väsendena applåderar, uppmuntrande till det goda klappar de i händerna. I evighet har de sett då de är Guds blick, och såsom de kan också vi se, så länge samvetet är levande och känsligt, när vi öppnar våra hjärtan och den inre blicken mot det rätta och det goda. Då möter oss Kristus med sin kärleksfulla blick och välsignar oss leende från tronen.

För besökarna av denna blogg vill jag meddela att jag från och med nu ibland kommer att begränsa mig till två artiklar i månaden.

Ikonens simultan-kapacitet – de avbildades samspel iscensatt

Genom historiemåleriets berättarteknik skildras övergripande teman fokuserade i enkla, ofta starkt förtätade episoder. När denna form av bildberättande är som bäst kan det iscensatta dramat gestaltas på ett koncentrerat och mycket gripbart sätt.

I det antika dramat iscensattes de diktade gudarnas historia och värld på ett bildmässigt sätt. Detta avspeglas bland annat i de berömda romerska målningar vi finner i Pompeji. De fresker vi här möter är präglade av den klassiska mytens berättarteknik, en kompositionsmetod som kom att få stor betydelse också för ikonkonsten. De iscensatta gestalternas förhållande till varandra i egenskap av aktörer av olika rang i det drama som utspelas, följer en inre logik och dramaturgi, som i enstaka lysande och välkomponerade ”schackdrag” förmedlar hela berättelsen.

1. Abrahams offer
Abrahams offer. 50 x 41 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Talesättet att ”en bild kan säga mer än tusen” ord passar bra in på denna metod. I förhållande till den skrivna eller återberättade historien, utspridd över den tidsrymd den långa raden av ord och meningsbyggnader tar i anspråk, är den icke rörliga bilden, såtillvida att denna simultant kommer betraktaren till del, överlägsen ordet. När man läst en berättelse till hälften har man inte sällan glömt bort det mesta av det som föregick. Och när läsningen når slutet återstår ofta bara det som man tyckte var särskilt intressant eller vackert och därför fortfarande behåller i fräscht minne. Bilden i dess ovan nämnda bemärkelse kan förmedla de skilda delarna av berättelsen parallellt. Inom ramen för den bild eller bildsvit vi har framför oss hålls berättelsens ingress, sammanhang, höjdpunkt och sensmoral samman på ett sätt som ofta överträffar vad man i det verbala mediet genom tusen ord söker förmedla.

2. Detalj. Abraham
Den bekymrade Abraham vädjar till Gud om att få slippa utföra detta hemska offer.

Inom ikonkonstens historiemåleri ser vi samtidigt huvudpersoner, bipersoner och identifikationspersoner iscensatta i den miljö där händelsen utspelas, avbildade i ett samspel där komposition, dramaturgi, gestik och karaktäristik parallellt förmedlar hela historien. Allt sker simultant och utspelas inför våra ögon på ett koncentrerat och appellerande sätt. Att ikonmotiven är så utformade att betraktaren själv kan träda i dialog med det avbildade, kan i detta sammanhang också bidra till en känsla av delaktighet, att hon kan uppfatta sig som medaktör i dramat.

3. Detalj. Isak
Den lycklige, intet ont anande Isak, har bundit ris till rygg och upptäckt en get.

När vi ser Intåget i Jerusalem, ser vi hela Palmsöndagens händelse: såväl Kristus ridande på åsnan och de tolv apostlarna, som Jerusalem och den stora hopen av barn och vuxna som med palmkvistar i händerna hälsar Messias som Israels konung. Detsamma gäller Jesu födelse, där vi ser Maria efter förlossningen och den gamle Josef, krubban, åsnan och oxen, såväl som kvinnorna i färd med att tvätta det lilla Jesusbarnet och de tre vise männen på väg till Betlehem. Allt det vi ser i konstartens långa rad av motiv ur gamla och nya testamentet sker simultant, så att vi kan uppleva förloppet i varje enskild händelse utspelas inför våra ögon, leva oss in i denna, meditera över dess innehåll och betydelse, de personer som var för sig här förekommer och vad som sker i samspelet dem emellan. Denna reflektion inför ikonen berikar vår förståelse av den kristna verkligheten och ger oss möjlighet att delta i de händelser vi möter, få en personlig erfarenhet av dessa, liknande den de människor fick när de en gång skedde.

5. Detalj. Geten
Den stolte geten, som snart också Abraham kommer att se.

Ett tydligt exempel på simultant berättande är kompositionen av ett av de nya ikonmotiv jag har skapat:  Abrahams offer, som illustrerar denna artikel, den kända händelse ur gamla testamentet där Gud sätter Abraham på prov (1 Mos 22:1-13). En patriark, en gosse, en get och en ängel är i denna ikon dramats aktörer. Här utspelas de olika delarna av berättelsen samtidigt. Så kan vi se vad huvudpersonerna: Abraham och Isak gör och samtidigt bipersonerna: ängeln och bocken. Alla är iscensatta och avbildade i samspel där komposition, dramaturgi, gestik och karaktäristik parallellt förmedlar historien.

Abraham är beredd att offra sin son, men vädjar till Gud om att få slippa göra detta. Isak bär på ryggen det ris som vid sidan av veden, som ännu inte lagts upp, ska brännas på altaret. Glatt ropande springer han mot bocken, som stolt tittar fram ur en bergsskreva där den i läglig tid kommer att fastna med sina horn i ett törnbusksnår. Under trädet i bakgrunden står Herrens ängel mycket allvarlig och bevakar det som sker. Och en skarp stråle från Herren i himlen ger honom signal om att gå till handling.

4. Detalj. Ängeln
Ängeln – Guds agent – redo att ingripa när Abraham har blivit nog prövad.

På detta drastiska sätt prövade Gud patriarkens tro, en prövning helt exklusiv för Abraham, på väg att bli stamfader till Guds folk Israel.

Vid sidan av ikonkonstens skilda former av realism och symbolik och de rika uttrycksmedel av linjer, färger, former och ljusmåleri, som i någon mån i tidigare artiklar beskrivits, ingår alltså i dess bildspråk också den simultana förmågan att gestalta och berätta.

Med tanke på detta och ikonernas uppgift att vid sidan av Bibel och predikan på ett synligt sätt levandegöra den kristna uppenbarelsen, vore det en stor glädje om församlingarnas ansvariga förstod att inte bara budgetera för orgel och ljusbärare och annat för gudstjänsten väsentligt, utan även för införskaffande av heliga bilder. Apropå vår tids ordrika men bildfattiga gudstjänstliv tål detta att fundera vidare på.

Vi tror ju på den Gud som genom Jesus Kristus blivit synlig och det är därför till stor fördel om Guds ord och bild i liturgin kan samverka. En större ikon av Förklaringen, Uppståndelsen, Himmelsfärden eller Jakobs stege (not 1), en ikonsvit eller ett målat altarskåp berikar kyrkorum och gudstjänstliv och ger besökaren tillfälle att på ett meningsfullt och entusiasmerande sätt stå i synligt förhållande till trons verklighet.

 

Not 1. Jakobs stege är ytterligare en av de nya ikonkompositioner jag har skapat. I den tolkning jag gjort av händelsen i ljuset av det nya testamentet hänsyftar denna ikon också på Jesus och Treenigheten. Det vore en underbar sak att i stort format, låt säga 150-200 cm hög, få måla denna ikon för en kyrka eller ett kapell. Här länk till denna samt kommentar: http://larsgerdmar.se/Jakobs-stege

 

 

Skönheten skall frälsa världen – ikonens mening och mål

När vi talar om ikonen och dess bildspråk talar vi om skönheten. Skönheten, eller det sköna, är inom denna konst ett nyckelord. Den är här både medel och mål, det för själen synliga och gripbara, såväl som målet för dess strävan.

Sofia, som i barnets lekfulla gestalt, hand i hand med den älskade påven Johannes Paulus II, här representerar personen i vardande – en bild av den gudomliga skönhet som bor i varje människa. Detalj ur ikonen ”Beatus Ioannes Paulus P.P. II”, målad av Lars Gerdmar. Foto: Mattias Piltz
Sofia, som här i barnets  gestalt, hand i hand med den älskade påven Johannes Paulus II,  representerar personen i vardande – en bild av den gudomliga skönhet som bor i varje människa. Detalj ur ikonen ”Beatus Ioannes Paulus P.P. II”, målad av Lars Gerdmar. Foto: Mattias Piltz

Den som älskar ett barn, en god vän, sin medmänniska, mannen, hustrun eller fröken i skolan, sitt husdjur, sig själv eller sitt land. Och den som har fått förmånen att botanisera i bildkonstens, musikens eller litteraturens världar, som efter en lång skogspromenad och ett trefaldigt finskt bastubad på bastutrappan i sommarens skymnings-ljus njutit av en kall öl och blickat ut över den spegelblanka havsviken, mellan aspträdens lövverkssiluetter sett den ljusa nordiska kvällshimlen smeka de fullmogna vetefälten och de friska, gröna, nästan självlysande vassruggarna vid strandklipporna, hört hackspetten sluta hacka och näktergalen slå sin drill, vet något om skönheten.

Den som har sett skönheten leka, mogna och åldras, utbytt tankar med henne och tagit henne till sitt hjärta, hävdat hennes frihet och okränkbara rättigheter och tittat djupt in i hennes ögon, har svårt att glömma henne.

Redan de skolastiska filosoferna menade att det sanna är lika med det sköna och det goda och omvänt. Och när Fjodor Dostojevskij, en av den ryska realismens portalgestalter, säger att skönheten skall frälsa världen, talar han om skönheten i denna djupt humanistiska och andliga mening. Skönheten är förenad med kärleken, så att man med kärlekens öga kan se henne, med sitt förnuft och sina själsförmögenheter kan mäta det omätliga och med blick för det sköna bli varse kärlekens kropp – det heliga Du som bor i alla, som är alltings källa, existens och mål.

"Skönheten skall frälsa världen". Detalj ur Korsfästelsen. 37 x 31 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar. Fot: Bo Wiberg.
”Skönheten skall frälsa världen”. Detalj ur Korsfästelsen. 37 x 31 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar. Fot: Bo Wiberg.

Gud är kärlek och skönheten är kärlekens inkarnation. Tillsammans med fantasin och intellektet är skönheten ett barn av visheten, Guds vishet, som är en del av det människoblivna Ordet (jmf Joh 1:1-14). Det gudomliga och kosmiska Ordets skönhet är som en mäktig skyddsängel, som även i människans mörkaste stunder och djupaste förnedring, när hoppet hukar och vidrigheten ler, pekar på det värdebeständiga sanna och goda. De som inte känner skönheten eller har glömt bort henne, nonchalerar eller, än värre, förtrampar henne. Det är denna gudomliga skönhet, inkarnerad i var och en, militanta fundamentalister, antisemiter och främlingsfientliga av mer eller mindre inhumant slag på grund av religiösa och politiska vanföreställningar inte förmår se och än mindre respektera.

Inför ikonen utsätts betraktaren för skönheten, heligheten, renheten och godheten i dess mest briljanta och omedelbara skepnader. Detta sker i vetskap om att människans erfarenheter också av dess motsatser öppnar hennes ögon. När Jesus – själv mönsterbilden för den sanna ikonen – talar om liljorna på ängen för att öppna våra ögon mot den skönhet som bor i människan, bortser han medvetet ifrån att ge denna komplimang i relation till vad hon gör eller lyckas åstadkomma här i livet (Matt 6:28-29). Och när han berättar om den barmhärtige samariten, som förband såren på den misshandlade man som kom i hans väg, talar han om insikten om samma skönhet, och de konsekvenser mötet med denna får om vi rätt förstår att värdera den (Luk 10:30-37).

Den strålande och odödliga skönheten. På förklaringsberget visar Kristus sin gudomliga natur som han har förenat med vår mänskliga. Detalj ur Kristi förklaring. 61 x 45 cm.  Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.
Den strålande och odödliga skönheten. På förklaringsberget visar Kristus sin gudomliga natur som han har förenat med vår mänskliga. Detalj ur Kristi förklaring. 61 x 45 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Jesus är lika skön vid sin ångest i Getsemane, när han står inför Pilatus, hånas, gisslas och bespottas, som en brottsling avklädd all mänsklig och gudomlig värdighet bär korset han senare lider och insomnar på, som när vi ser honom på förklaringsberget, vid uppståndelsen och himmelsfärden. Allt detta skildras i ikonkonsten med blicken fäst på skönheten i dess absolut heliga och värdebeständiga tillstånd.

Med detta sätt att förkunna skönheten, som är lika älskvärd i livets ljusa som nattsvarta lägen, gestaltar ikonerna något vi alla har mer eller mindre erfarenhet av: den personliga och eviga skönheten, som vi kan leva och dö för, som genom att visa sig för oss i både sorgen och glädjen lär oss att älska varandra på djupet, respektera, tillvarata och uppoffra oss.

Symbolisk realism – något om ikonen som liturgisk bild och konstverk

Ikonen är en kultbild, ett föremål som har sin naturliga plats i centrum för den gemensamma tillbedjan och lovsången i samband med firandet av liturgin (gudstjänsten) såväl som vid den privata andaktsplatsen. Som sådan äger den stor betydelse. Dels är den en bild som synliggör det kristna evangeliet, förmedlar porträtt och händelser förankrade i en historisk verklighet. Ur denna synpunkt är den att betraktas som realistisk, som gårdagens motsvarighet till dagens sätt att i fotografier föreviga viktiga personer och händelser. Dels är den ett symboliskt tecken, genom vilket den kristna lärans andliga och teologiska djup gestaltas och görs tillgängligt för ögat. Dess konstidé kan därför sammanfattas i ordparet symbolism-realism.

Ordet symbol, av grekiskans symballein, kasta samman, sammanfoga är central för ikonkonsten. En separat icke-föreställande form, eller den konkreta form som bildas av en persons kroppsspråk, en viss färg, en talande gest eller en medveten placering av personerna sinsemellan i ett motiv eller en motivsvit, äger här i olika hög grad symbolisk betydelse. Tillsammans ger den skiftande användningen av symbolen som uttrycksmedel i de skilda motiven den rikedom på innebörd, det sammanfogade djup och den dynamiska spänning mellan det tillfälliga, direkt uppenbara och det tidlöst sammansatta, som är ett av konstartens främsta kännetecken.

Rubljovs treenighetsikon
Den gammaltestamentliga Treenigheten. Början av 1400-talet. Rysk ikon. Målad av Andrej Rubljov, 142 x 114 cm.

Den andra utmärkande sidan av konstarten är den koncentrerade realismen. Denna blir tydligast i de avbildades gester och ansikten. Den koncentrerade ansiktsteckningen, som både beskriver personens individuella karaktärsdrag, andliga djup och utstrålning, tillsammans med det sensuellt påtagliga hudmåleriet, bär fram oförställda och realistiska porträtt, som ofta blir så starkt närvarande i bilden att man kan uppleva det som om de avbildade stod levande inför en.

Ikonen och bibeln är på många sätt parallellföreteelser. När dessa samspelar i det andliga livet ställs mottagaren, så långt möjligt, i samma förhållande till frälsningshistorien som var fallet för Jesu apostlar och lärjungar. Ikonen kallas därför ibland också evangelium för ögat, något som syftar på vår möjlighet att genom denna göra oss en konkret föreställning om den kristna uppenbarelsen.

Som historiskt fenomen sträcker den sig från Jesu samtid i en oavbruten, rikt förgrenad tradition, från mästare till lärjunge, fram till vår egen tids ikonmåleri. Dess omfattande motivkrets och sammansatta konstidé, de många geografiskt och stilhistoriskt skiftande uttrycksformerna, har under århundradenas lopp vuxit fram och präglats under inflytande av en lång rad mästare och skolor. De skilda andliga, kulturella och intellektuella trender som i olika länder och historiska epoker kommit att inspirera ikonmålarna och genomsyrat deras verk, all den idérikedom, konstnärliga skicklighet, kreativitet och fantasi som inbegrips när vi talar om ikonens historia, skulle nu föra alltför långt att närmare gå in på.

Från att tidigare ur konstvetenskaplig synpunkt ha betraktats med något styvmoderliga ögon, räknas ikonkonsten idag, vid sidan av det västeuropeiska medeltida måleriet och renässanskonsten, som en tid löpt parallellt, till en av de främsta bildkulturerna. Samtidens ikonkonst är en modern fortsättning och utveckling av det äldsta ur orientalisk, antik och romersk bildkultur framsprungna kristna bildspråket. Detta ikonmåleri finner vi idag lite varstans. Egypten, Balkanhalvön, Ryssland, Frankrike, USA, Indien och Norden, är bara några exempel på dess internationella spridning.

Även inom modernismens under början av förra seklet förstod man att rätt värdera denna konst, och då med fokus på dess abstrakta kvaliteter, dess sammansatta skönhet av linje, färg och form. Det är bland annat mot bakgrund av detta intresse för ikonmåleriets icke föreställande aspekter, som går hand i hand med dess föreställande, som ikonerna som konstverk betraktade i modern tid kommit att faschinera alltfler.

Andrej Rubljovs berömda ikon av Treenighetens mysterium är i dess utstuderade abstrakta formspråk ett lysande exempel på detta, en ikon jag i ett senare inlägg närmare ska kommentera.

Koncentrerad realism – det heliga ansiktet

Ansiktsteckningen: ögon, ögonbryn, näsa och mun, som beskriver den avbildades anletsdrag, är inom ikonkonsten stiliserad på ett sätt som förlänar varje enskild persons ansikte en unik och individuell prägel. Detta sätt att gestalta, som så starkt präglar porträttmåleriet inom denna konst, vill jag kalla koncentrerad realism.

Att stilisera har ikonkonsten gemensamt med bland annat klassisk japansk, indisk och viss medeltida västeuropeisk konst, där detta sätt att uttrycka sig kommit att bilda grunden för bildskapandet. Under historiens gång har konsten att stilisera utvecklats till ett utstuderat, intensivt och mycket levande sätt att måla. Förmågan att stilisera förutsätter att man med ögat lär sig att uppfatta och förstå naturen så väl att man i den rena linjen lyckas förmedla något av dess yttre form och rörelse och samtidigt dess inre väsen.

Bebådelsen
Detalj ur Bebådelsen. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

BebådelsenKonsten att stilisera bärs av insikten att det djupast sett inte går att gestalta det man vill avbilda, detta då allt i naturen och i synnerhet människan själv med sitt sammansatta väsen av kropp och själ är så mycket mer fantastiskt än vad som i någon form av bild går att fånga. Att stilisera har tagit sig många och skilda uttryck under konstens historia som här skulle föra alltför långt att nu närmare gå in på. Det gemensamma har emellertid ständigt varit målsättningen att med poetisk precision i levande, emotionellt laddade och inbördes harmonierande linjer och former, förmedla en vacker och påtaglig tolkning av verkligheten.

I ikonmåleriets sammanhang innebär konsten att stilisera ett ansikte att man i ett levande och skärpt linjespel söker koncentrera beskrivningen av en persons anletsdrag till en ren och klar teckning. Genom ansiktsteckningens linjer, som blir bärare av personens utseende och karaktär, undviker man att förlora sig i yttre detaljer av mindre vikt. Istället inriktar man sig här på det mest väsentliga.

Den rättfärdiga Rut
Detalj ur Den rättfärdiga Rut. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

I ett känsligt stiliserat ikonporträtt framträder i lika hög grad den avbildades utseende och karaktärsdrag, som den personliga själen-anden. Denna hemlighetsfulla förening av människans yttre och inre, som utan åtskillnad gestaltar gudsavbilden och det unika i hennes väsen, förmedlas genom konsten att stilisera på ett mycket påtagligt sätt. På så sätt blir ikonporträttet ett äkta och fullödigt uttryck för vad en människa är i sin helhet.

Ett annat kännetecknande drag för ikonkonstens sätt att gestalta porträttet är att man i detta sällan ser några entydigt tillfälliga uttryck i mer ytlig bemärkelse. I stället söker man här förmedla den djupare tillförsikt och identitet som är överordnad de tillfälliga känslorna. Så präglas ansiktsporträtten inom denna konst av en återhållen mimik buren av ödmjukhet och andlig styrka, inre värdighet och allvarlig charm.

Det heliga ansiktet

Den omsorg med vilken ikonmålaren söker avbilda Kristus, Guds moder Maria eller ett helgon resulterar ofta i ett porträtt av obeslöjad skönhet och utstrålning. Mer än vad vi vanligen möter i den mer sentimentala religiösa konsten, framträder inom denna konst ansikten som uttrycker en stark personlig karisma. Ikonens människor möter oss med en opretentiös skönhet och ogrumlad blick som är svår att stå oberörd inför. Som eld förefaller ibland dessa ögon och åter ibland som svalkande källor. Läpparna döljer i ett ögonblick ett leende och åter ibland ett outtalat ord. Kärlek, renhet, dygd och andlig insikt strömmar emot oss. Outgrundliga förefaller oss dessa ansikten och samtidigt förtrogna, som vore de våra vänner. Jesus – vår Gud i mänsklig gestalt – och hans bröder och systrar betraktar oss ur tid och evighet. Med tillgivenhet och respekt inbjuder de oss att träda in i sin gemenskap.

Jesus dop
Detalj ur Jesu dop. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Den koncentrerade realism ikonporträtten gestaltar vittnar om den andliga verklighet vi kallar Guds rike, ett rike Jesus, när han vänder sig till sina lärjungar och oss alla, säger finns inom oss. Detta består av en rad insikter, förmågor, värderingar och förpliktelser som Han – den människoblivne guden – genom sin undervisning och sitt eget exempel har pekat på. Som personliga dialogbilder och kyrkokonst kan de händelser och gestalter vi möter i ikonerna, vid sidan av Guds ord i Bibeln, inspirera oss till att också igenkänna och vårda denna andliga verklighet och rikedom inom oss själva. Och i kyrkans gemenskap, där de heliga ikonerna har sin plats, får vi tillfälle att närmare förstå och tillvarata denna.