Tecknets Gudsmoder – meditation kring julnattens mysterium

Jesu födelse av Jungfru Maria – Guds människoblivande – som vi återigen snart ska fira, skedde för att vi inte bara skulle vara lika Gud, utan kunna bli helt förenade med honom och varandra i Kyrkans gemenskap. Denna underbara händelse som tog plats i stallet i Betlehem kallas ibland också för Guds födelse i människan.

Om detta talar Jesaja i sin berömda profetia: ”Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jesaja 7:14)

Tecknets Gudsmoder tillhör ett av de mest centrala och älskade motiven inom ikonkonsten. Kanske beror detta på att denna ikon är lika mycket en Kristusikon som en Mariaikon, att den ger så rika tillfällen till reflektion kring såväl mariologin och kristologin som ecklesiologin (se not). Eller beror det på kompositionen som sådan, dess stabila formspråk och sparsmakade linjer, den känsla av betryggande frid och upphöjda glädje som vilar över denna ikon.

Tecknet 1 (kopia) kopia 2
Tecknets Gudmoder. 40 x 34 cm. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Detta är en konstnärlig gestaltning av julens glada budskap och en symbolbild för Kyrkan mysterium, där vi genom Jesus Kristus – Immanuel – blir förenade till ett folk: det nya och eviga Israel.

Jag ber nu lite om ursäkt om följande kommentar för den i den kristna tron okunnige i vissa stycken kan verka svårbegriplig, men tror ändå att alla med intresse av att närmare förstå betydelsen av julnattens händelse kan ha glädje av den.

Maria avbildas i detta motiv som tecknet och portalgestalten för Kyrkan och Guds folks mysterium. Framställd utan all sentimentalitet, skön och rakryggad utan alla åthävor frambär hon Ordet i barnets gestalt (Joh. 1:1-5, 14). Med öppet hjärta vänder sig Maria mot det himmelska och eviga. Med heligt mod har hon tackat ja till att bli gudsmänniskans och Kyrkans moder. Som en nyutslagen blomma öppnar hon sig för den eviga vårsolens glans och som en sång från tusen munnar tillber hon den Okroppslige och Evige, som på ett för tanken obegripligt sätt har stigit ned i hennes kropp och blivit ett foster i hennes livmoder. Genom en befruktning av evighet har den Omätlige blivit ett kött med henne, fått ögon, händer och ett människohjärta, lika sårbart som hennes eget.

Immanuel
Immanuel – Gud med oss.

Mitt på Maria ser vi en mäktig cirkel, med koncentriskt ordnade cirklar, från svindlande blått till turkosvitt. Dess form är densamma som oblatens, det bröd i vilket den Evige nedstiger och i andlig mening blir ett kött med oss när vi firar mässa. Namnet Immanuel betyder Gud med oss och Jesus, som profetian om Immanuel syftar på, kan inte bli mer med oss och i oss än så.

I denna ikon möter oss ett ungdomligt porträtt av den person i Gudomen som tillsammans med Fadern och Anden regerar alltet. Men då det är en symbolbild för vad som hände under julnatten är förstås detta inte något historiskt porträtt.  Framställd mot bakgrund av en stjärnhimmel symboliseras här hur Gud genom naturlagarnas krafter sammanhåller hela Kosmos och pojken själv den gudomliga närvaro som genom inkarnationens mysterium tagit plats i människan.

Jesus – Immanuel –  är medlaren mellan Gud och människa, den som utplånat den avgrund som rådde mellan vår existens och Guds. Den liljevita färgen i hans undermantel besjunger hans fullkomliga renhet. Det är han som genom sin död och uppståndelse avkläder människan syndens och dödens dunkla slöja och ikläder oss sin oförgängliga andliga skönhet och härlighet. I hans ljus ser vi ljus! Den gyllene övermanteln tillsammans med den skinande vita undermanteln pekar symboliskt fram emot hans förhärligande: uppståndelsen, himmelsfärden och hans bestigande av den himmelska tronen, nu som Konungen och Domaren, huvudet för Kyrkan – hans mystiska kropp – den stridande på jorden och den triumferande i himmelen!

De två brinnande seraferna manifesterar den himmelska världens lovsång inför detta mysterium och den underbara händelse som tog plats under julnatten.

 

Not. Läran om Kristus, Maria och Kyrkan (Ecclesia på latin). Den reflektion Kyrkans teologer, vägledda av den helige Ande, har kring dessa spörsmål.

Kristi förklaring – Om vår möjliga likhet med Gud

Vid den händelse som avbildas i motivet Kristi förklaring ser vi med Petrus, Jakob och Johannes hur Jesus på det heliga berget Tabor i Israel förvandlades. I ett bländande ljus starkare än solens och flankerad av Moses och Elias, avslöjar han här sin gudomliga natur, att han själv är Gud i mänsklig gestalt (Matt 17: 1-9). Enligt den grekisk-ortodoxe 1300-talsteologen S:t Gregorios av Palamas var det ljus som strålade fram ur Kristus på förklaringsberget de gudomliga energier som av evighet bor inom den heliga Treenigheten. Såsom solens strålar är förenade med solen är detta oskapade ljus förenat med den Oskapade, och det är denna övernaturliga verklighet som blivit ett kött med den mänskliga naturen i Jesus Kristus. Genom denna händelse visade Jesus oss sin gudomliga natur, som vi i vår tur får del av i kraft av kyrkans sakrament och den helige Ande.

Kristi förklaring, övre del
Kristi förklaring: Elias, Jesus och Moses. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg

Gudslikhet – eller Kristuslikhet som man i kyrkan brukar kalla denna – har att göra med den nya identitet Gud skänker människan genom dopet. Här dör och uppstår hon på ett hemlighetsfullt sätt med Jesus Kristus – gudsmänniskan. Tillsammans med Jesus – den andra personen i Gudomen – blir alla människor som mottar detta och kyrkans övriga sakrament och den helige Andes oupphörliga kraft genom att leva trons liv den himmelske Faderns söner och döttrar. Genom att lyssna till Jesu andliga undervisning i Bibeln, inte minst hans underbara liknelser, och i samverkan med varandra i kyrkans gemenskap, når vi Kristuslikhet.

Kristi förklaring, detalj, nedre del
Apostlarna Petrus, Johannes och Jakob.

Denna likhet har inte något med det yttre att göra, men avspeglas i porträtten av de människor vi ser avbildade inom denna konst och hos alla som lever trons liv. En del av dem kallar vi helgon och dem avbildar vi på ikonerna, detta då de på ett enastående sätt genom sina liv och gärningar i Jesu efterföljelse på olika sätt blivit föredömen på trons väg. Det unika och därmed outbytbara i karaktäristiken av dessa framträder på ikonerna inför våra ögon och kan tjäna till uppmuntran och förebild, kan hjälpa oss att i likhet med dem bli de personer Gud har ämnat oss att vara. Det gudomliga och teo-kosmiska ljus Jesus, vår Gud, uppenbarade på förklaringsberget finns latent, potentiellt i varje enskild människa, inbegriper hela hennes personlighet och kan göra henne lik Gud.

Bland porträtten av de heliga män och kvinnor som avbildas inom denna konst finner vi alla tänkbara personlighetstyper och säkert mer än en som påminner om vår egen. Från härlighet till härlighet, från andliga barn och lärjungar till Jesu vänner och medarbetare har de mognat på överlåtelsens och gudomliggörelsens väg.

5. Kristus. Detalj ur Kristi förklaring 2 kopia
Jesus Kristus, den andra personen i Treenigheten. Detalj ur ikonen Kristi förklaring – Transfigurationen. Ur ikon målad och fotograferad av undertecknad.

I Kristi förklaring, eller Transfigurationen, som detta motiv också kallas, möter oss bilden av den andra personen i Treenigheten, den oskapade och evige, i oupplösligt förening med människans natur och det skapade.

När vi tänker på Gud vår skapare verkar det som om det låg en avgrund mellan Guds natur och människans. Men när vi betraktar händelsen på berget Tabor där det skedde som på denna ikon avbildas och skådar Guds son i förklaringens ljus, står det klart att  denna avgrund genom Jesus Kristus är överbryggad, att vi kan nå gudslikhet.

Koncentrerad realism – det heliga ansiktet

Ansiktsteckningen: ögon, ögonbryn, näsa och mun, som beskriver den avbildades anletsdrag, är inom ikonkonsten stiliserad på ett sätt som förlänar varje enskild persons ansikte en unik och individuell prägel. Detta sätt att gestalta, som så starkt präglar porträttmåleriet inom denna konst, vill jag kalla koncentrerad realism.

Att stilisera har ikonkonsten gemensamt med bland annat klassisk japansk, indisk och viss medeltida västeuropeisk konst, där detta sätt att uttrycka sig kommit att bilda grunden för bildskapandet. Under historiens gång har konsten att stilisera utvecklats till ett utstuderat, intensivt och mycket levande sätt att måla. Förmågan att stilisera förutsätter att man med ögat lär sig att uppfatta och förstå naturen så väl att man i den rena linjen lyckas förmedla något av dess yttre form och rörelse och samtidigt dess inre väsen.

Bebådelsen
Detalj ur Bebådelsen. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

BebådelsenKonsten att stilisera bärs av insikten att det djupast sett inte går att gestalta det man vill avbilda, detta då allt i naturen och i synnerhet människan själv med sitt sammansatta väsen av kropp och själ är så mycket mer fantastiskt än vad som i någon form av bild går att fånga. Att stilisera har tagit sig många och skilda uttryck under konstens historia som här skulle föra alltför långt att nu närmare gå in på. Det gemensamma har emellertid ständigt varit målsättningen att med poetisk precision i levande, emotionellt laddade och inbördes harmonierande linjer och former, förmedla en vacker och påtaglig tolkning av verkligheten.

I ikonmåleriets sammanhang innebär konsten att stilisera ett ansikte att man i ett levande och skärpt linjespel söker koncentrera beskrivningen av en persons anletsdrag till en ren och klar teckning. Genom ansiktsteckningens linjer, som blir bärare av personens utseende och karaktär, undviker man att förlora sig i yttre detaljer av mindre vikt. Istället inriktar man sig här på det mest väsentliga.

Den rättfärdiga Rut
Detalj ur Den rättfärdiga Rut. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

I ett känsligt stiliserat ikonporträtt framträder i lika hög grad den avbildades utseende och karaktärsdrag, som den personliga själen-anden. Denna hemlighetsfulla förening av människans yttre och inre, som utan åtskillnad gestaltar gudsavbilden och det unika i hennes väsen, förmedlas genom konsten att stilisera på ett mycket påtagligt sätt. På så sätt blir ikonporträttet ett äkta och fullödigt uttryck för vad en människa är i sin helhet.

Ett annat kännetecknande drag för ikonkonstens sätt att gestalta porträttet är att man i detta sällan ser några entydigt tillfälliga uttryck i mer ytlig bemärkelse. I stället söker man här förmedla den djupare tillförsikt och identitet som är överordnad de tillfälliga känslorna. Så präglas ansiktsporträtten inom denna konst av en återhållen mimik buren av ödmjukhet och andlig styrka, inre värdighet och allvarlig charm.

Det heliga ansiktet

Den omsorg med vilken ikonmålaren söker avbilda Kristus, Guds moder Maria eller ett helgon resulterar ofta i ett porträtt av obeslöjad skönhet och utstrålning. Mer än vad vi vanligen möter i den mer sentimentala religiösa konsten, framträder inom denna konst ansikten som uttrycker en stark personlig karisma. Ikonens människor möter oss med en opretentiös skönhet och ogrumlad blick som är svår att stå oberörd inför. Som eld förefaller ibland dessa ögon och åter ibland som svalkande källor. Läpparna döljer i ett ögonblick ett leende och åter ibland ett outtalat ord. Kärlek, renhet, dygd och andlig insikt strömmar emot oss. Outgrundliga förefaller oss dessa ansikten och samtidigt förtrogna, som vore de våra vänner. Jesus – vår Gud i mänsklig gestalt – och hans bröder och systrar betraktar oss ur tid och evighet. Med tillgivenhet och respekt inbjuder de oss att träda in i sin gemenskap.

Jesus dop
Detalj ur Jesu dop. Ikon målad av Lars Gerdmar. Foto: Bo Wiberg.

Den koncentrerade realism ikonporträtten gestaltar vittnar om den andliga verklighet vi kallar Guds rike, ett rike Jesus, när han vänder sig till sina lärjungar och oss alla, säger finns inom oss. Detta består av en rad insikter, förmågor, värderingar och förpliktelser som Han – den människoblivne guden – genom sin undervisning och sitt eget exempel har pekat på. Som personliga dialogbilder och kyrkokonst kan de händelser och gestalter vi möter i ikonerna, vid sidan av Guds ord i Bibeln, inspirera oss till att också igenkänna och vårda denna andliga verklighet och rikedom inom oss själva. Och i kyrkans gemenskap, där de heliga ikonerna har sin plats, får vi tillfälle att närmare förstå och tillvarata denna.